ÁSZF

A PQRS Kft az itt leírt, Magyarország törvényei és más jogszabályai által meghatározott feltételekkel nyújtja szolgáltatását.

PQRS Tanácsadó és Szolgáltató Kft

Általános Szerződési Feltételek

 

PQRS Tanácsadó és Szolgáltató Kft (PQRS Kft)

(székhely: 1048 Budapest, Intarzia u. 13.; cégjegyzékszám: 01-09-296796, adószám: 25928721-2-41, önálló cégjegyzésre jogosult tisztségviselő neve: Dr. Kovács Lóránt ügyvezető igazgató)

mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) az alábbi, Magyarország törvényei és más jogszabályai által meghatározott feltételekkel nyújtja szolgáltatását:

 

A felek jogai és kötelezettségei

 

 1. §
 • A Megrendelő a Szolgáltatótól kapott rendszert használhatja.
 • A Szolgáltató alszolgáltató igénybevételére jogosult. Az igénybevett alszolgáltató tevékenységéért a Megrendelővel szemben a Szolgáltató felel.
 • A Megrendelő köteles:
  • a vonatkozó jogszabályokat megtartani,
  • az rendszert rendeltetés céljára felhasználni,
  • az adataiban beállott változást a Szolgáltatóval írásban közölni,
  • a Szolgáltató által számlázott díjat esedékességkor megfizetni.
 • A weboldal forráskódja a Szolgáltató tulajdona.
 • A fejlesztés alkalmával végzett változtatás során módosult forráskód a Szolgáltató tulajdonában marad.
 • A Szolgáltató szolgáltatása teljesítési helye kizárólag online felület.

 

A felek együttműködése

 

 1. §
 • A Szolgáltató és a Megrendelő (a továbbiakban: Felek) megállapodnak abban, hogy egymás irányában kizárólag írásban tesznek nyilatkozatot, kivételesen a szóban történt egyeztetés tartalmát 2 munkanapon belül írásban (beleértve: e-mail és fax) megerősítik.
 • A Felek kijelentik, hogy a másik Fél által visszaigazolt e-mailes kommunikáció írásbelinek minősül.
 • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató részéről több kapcsolattartó is megkeresheti.

 

Tartalomfeltöltés

 

 1. §
 • A Szolgáltató elsősorban a weboldal szerkezetének elkészítésére és működőképességének biztosítására vállalkozik a weboldal elkészítésének elvállalásakor. A weboldal tartalmát a Megrendelő biztosítja.
 • A Szolgáltató a mindenkori Díjszabásban foglaltak szerint – külön megállapodás keretében – vállalja a tartalomfeltöltést.
 • A tartalomfeltöltést – megrendelés esetében – a Szolgáltató a weboldalkészítéssel kapcsolatos teljesítési igazolás megérkezése után kezdi meg.

 

Nyelvhasználat

 

 1. §
 • Az idegennyelvű tartalmat a Megrendelő biztosítja.
 • Az idegennyelvű tartalom feltöltésére a tartalomfeltöltésre vonatkozó általános szabály vonatkozik.
 • A Szolgáltató a Megrendelő által nem módosítható tartalmat nem módosítja, hanem FTP hozzáférést biztosít.
 • A weboldal idegennyelvű változatának díját a mindenkori Díjszabás tartalmazza.

 

Átadás-átvétel, többletfeladat

 

 1. §
 • Átadáskor a Megrendelő megvizsgálja az elkészült munkát, és jegyzéket készít az észrevételeiről, a Megrendelő kötelessége egy héten belül az észrevételeit a Szolgáltató részére megküldeni.
 • A Szolgáltató nem élesíti az oldalt addig, amíg a teljes vállalkozási díjat a Megrendelő nem teljesíti.
 • Ha a szerződésben megjelölt böngészőprogramban a megjelenítésnél a Megrendelő hibát észlel, de a Szolgáltató azonos operációs rendszer, azonos böngészőprogram és (elsődlegesen) verziószám esetében nem, úgy főszabályként a Szolgáltató tulajdonában lévő számítógép megjelenítése az irányadó, viszont a Szolgáltató kötelessége törekedni arra, hogy a Megrendelő eszközein is megfelelően jelenjen meg a weboldal.

 

Karbantartás

 

 1. §
 • A Szolgáltató külön szerződéssel vállalja az általa elkészített weblap szerkezetének a karbantartását, valamint a rendszer felügyeletét, és működőképességének megőrzését.
 • A webshop tartalmának frissítése nem tartozik a tartalmi kötelezettség alá.
 • A karbantartásos ügyfél kérése elsőbbséget élvez más ügyfél kérésével szemben.
 • A rendszer (hardware) felügyelete alatt a kiszolgáló technika ellenőrzését kell érteni.
 • A Szolgáltató a felmerülő probléma elhárítását az értesítést követő 2 órán belül köteles megkezdeni, és köteles 24 órán belül befejezni; ha a probléma elhárítása a fent meghatározott időn belül nem lehetséges, akkor a megadott határidőn belül ezt a Megrendelő felé jeleznie kell.
 • A Szolgáltató köteles a weboldal (szoftver) zavartalan működését biztosítani.
 • A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a rendszer zavartalan működését fenntartja, valamint a rendszerrel kapcsolatos valamennyi probléma elhárítását és megoldását az értesítéstől számított 2 órán belül megkezdi, és a vállalt határidőn belül befejezi.
 • A Szolgáltató 99,9% rendelkezésre állási időt vállal, míg az ezen felül fennmaradó 0,1% időkeretet a rendszer felügyeletére fordítja. A rendelkezésre állás naptári – teljes – évre vonatkozik.
 • A Szolgáltató az érdekkörén kívül eső, egyéb ok miatt beálló szolgáltatás kimaradásért felelősséget nem vállal.
 • A Szolgáltató a rendszerről, ami az adatbázist és a file-okat öleli fel, a karbantartási szerződésben meghatározott rendszerességgel biztonsági mentést készít.

 

Levelezés

 

 1. §
 • Az elektronikus levél elküldését minden esetben az internetszolgáltató (ISP) biztosítja, a Szolgáltató kimenő levelezést nem biztosít, illetve csak kivételesen, kiegészítő jelleggel.
 • A Szolgáltató a bejövő levelezésnél POP3 és IMAP szabványoknak megfelelő levelezést biztosít.
 • A Szolgáltató a levelezéshez alapfokú spam- és vírusszűrési szolgáltatást nyújt.
 • A Szolgáltató a Megrendelő eszközén bekövetkezett károsodásért felelősséget nem vállal.

 

Ütemezés és határidők

 

 1. §
 • Ha a határidő hétben vagy hónapban van megszabva, akkor a határnapnak a hét 2. munkanapját kell tekinteni.
 • Amennyiben a határidő lejárta pihenő- vagy ünnepnapra esik, úgy a határidő az azt követő 2. munkanap.
 • A fizetési határidő a Szolgáltató banksszámláján történő jóváírásra vonatkozik.

 

Felelősség

 

 1. §
 • Ha lehetőség van a weblapon online alapú rendelésre, a Megrendelőt terheli a törvényi kötelezettségek megtartása, valamint a szállítás, a számlázás és minden, ezzel kapcsolatos feladat és kötelezettség.
 • A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által feltöltött tartalomra.
 • Tilos a szolgáltatást vagy a terméket a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemet élvező stb. Adatokkal, valamint bűncselekménnyel kapcsolatosan (pl. közszeméremsértés vagy rágalmazás stb.), vagy ilyenre alkalmas módon használni. A Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személlyel szemben.
 • Ha a weboldal használati díjának megállapítása az online megrendelés függvénye, úgy a Megrendelő nem élhet azon kifogással, hogy a terméket a vevő megrendelte, de annak ellenértékét nem teljesítette.
 • Ha lehetőség van a weblapon online alapú rendelésre, a Megrendelő tartozik felelőséggel
  • a csere, a garancia és a szavatossággal kapcsolatos jogszabályi követelmény megtartásáért,
  • a weblapon elhelyezett információ valódiságáért,
  • a tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért,
  • a rendszerben elhelyezett tartalom jogszavatosságáért, illetve a jogosultság hiánya miatti felelősségre vonás következményeiért.
 • A Szolgáltató az adatok biztonságos kezeléséért és a szerver zavartalan működéséért általában elvárható felelősséggel tartozik.
 • A Szolgáltató a feltöltött adatokért nem tartozik felelőséggel, ha
  • a Megrendelő által biztosított rendszeren harmadik fél által közzétett tartalom törvénysértő,
  • a Megrendelő a rendszerben jó erkölcsbe ütköző tartalmat jelenít meg.
 • A Szolgáltató a kapott anyag őrzéséért felelősséggel nem tartozik.
 • A Szolgáltató felelősséggel nem tartozik az átadás-átvétel után Megrendelő által átadott anyagért, illetve azt nem őrzi meg.

 

Díjazás

 

 1. §
 • A díjazás a mindenkori Díjszabás alapján történik.
 • A Díjszabásban óradíj alapon elszámolt munkadíjnál minden megkezdett félóra fél órának számít.
 • A végszámla összege a szerződéskötés és az átadás-átvétel közben felmerülő többletkérés alapján eltérő lehet az árajánlatban szereplő összegtől. Az eltérésről a Szolgáltató minden esetben értesíteni köteles a Megrendelőt. A Megrendelő a kifejezett írásbeli lemondó nyilatkozatával (beleértve: e-mail) elállhat a többletkérelemtől.
 • A Szolgáltató jogosult a munka megkezdése előtt a teljes összeget kiszámlázni.
 • A Szolgáltató a munka folyamán jogosult a naptári hónapoknak megfelelő arányosan köztes számlát kibocsátani.
 • Amennyiben a Megrendelő a szükséges anyagot késve adja át, úgy a határiő a Megrendelő késedelmével meghosszabbodik.
 • Amennyiben a Szolgáltató idegen helyen bekövetkezett hiba, változtatás miatt végzi a módosítást, úgy a Szolgáltató 25.000,- Ft, azaz huszonötezer forint / óra díjat jogosult kiszámlázni.
 • Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató előzetes véleményével ellentétes döntés alapján bekövetkezett hiba kijavítását kéri, úgy a Szolgáltató a hiba elhárításáért 25.000,- Ft, azaz huszonötezer forint /óra díjat jogosult kiszámlázni.
 • A Szolgáltató a Díjszabásban foglaltak alapján jogosult kiszállási díjat megállapítani és kiszámlázni.

 

Kötbér

 

 1. §
 • Kötbér fizetését a Szolgáltató kizárólag írásbeli szerződésben, külön kikötés mellett vállal a szerződéses feladat díjazásához igazodóan.
 • A kötbér maximális összege a szerződéses összköltség 20%-a, napi 0,1% mértékben. Szolgáltató csak és kizárólag akkor tartja magára nézve kötelezőnek, ha ezt a Felek a szerződésben kifejezetten kikötik, és a Megrendelő projektmanagement díjat fizet.

 

Késedelmes teljesítés

 

 1. §
 • A Szolgáltató késedelmes teljesítés esetén naptári napra lebontva a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeget jogosult kiszámlázni.
 • Ha a Megrendelő késedelembe esik, a Szolgáltató 8 nap után írásban felszólítja a teljesítésre.
 • Írásbeli alaknak minősül a visszaigazolt e-mail is.
 • Ha a Megrendelő késedelembe esik, a Szolgáltató jogosult a weblap elérését és működését korlátozni.
 • A késedelmes teljesítés esetén a Felek jogosultak minden egyes naptári hónap elteltével a mindenkori Díjszabásban meghatározott mértékű adminisztrációs díjat kiszámlázni.
 • A késedelem a teljesítésre történő felhívás nélkül is beáll.

 

Adatvédelem (adatkezelés)

 

 1. §
 • A Szolgáltató törekszik a Megrendelő adatainak védelmére, azonban a szervereken elhelyezett adatok teljes biztonságát nem tudja szavatolni. A Szolgáltató a biztonságos adattovábbítás végett HTTPS (ún. biztonsági) kapcsolatot ajánl a rendszer működtetéséhez.
 • A Szolgáltató az esetleges adatvesztésből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal.
 • A Szolgáltatót és a Megrendelőt a szerződés keretében birtokába jutott adat vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli. Harmadik személy számára csak és kizárólag a másik fél előzetes, írásban megtett engedélyével jogosult információ átadására, ez vonatkozik az információ saját célú felhasználásra is.
 • A Szolgáltató jogosult a Megrendelő nevét, linkjét és weblapját valamennyi lapján, iratán és kiadványán referenciaként partnerei között szerepeltetni, erre a Megrendelő a Szolgáltatót a jelen szerződés keretei között kifejezetten fel is hatalmazza. A Szolgáltató ennek során kötelezi magát, hogy az adatvédelmi törvény rendelkezéseit betartja.
 • A Szolgáltató a Megrendelő adatait az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásokkal összhangban álló, saját Adatkezelési Szabályzatának megfelelően kezeli.

 

Google

 

 1. §
 • A Szolgáltató külön szerződés alapján vállalja a weboldal Google-ben történő pozicionálását.
 • Az optimalizálási szerződés időtartalma minimálisan 1 év.
 • A Szolgáltató munkájáért járó sikerdíj mértékét a mindenkori Díjszabás tartalmazza.
 • A fizetési kötelezettség az eredmény (minimum: 20. pozíció) elérését követően esedékes.
 • A Megrendelő biztosítja a Szolgáltató részére a tárhelyhez, a weboldal forráskódjához, illetve az admin felülethez való hozzáférést.

 

Domain-, tárhelyszolgáltatás

 

 1. §
 • A Szolgáltató a rendszer biztonságos üzemeltetése végett a saját szerverein elhelyezett weboldalakért vállal felelősséget. A tárhely díjait a mindenkori Díjszabás tartalmazza.
 • A Szolgáltató a levelezés biztonságáért és az értesítő levelek megérkezéséért csak és kizárólag akkor vállal felelősséget, amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató által javasolt, a levelezéséhez szükséges e-mail fiókot, e-mail rendszert használja. A levelezés mindenkori díját az aktuális Díjszabás tartalmazza.
 • A Szolgáltató a weblap megfelelő eléréséért akkor vállal felelősséget, amennyiben a weblaphoz tartozó domainnév névszervereit a Szolgáltató biztosítja, továbbá a Szolgáltató által javasolt regisztrátornál van elhelyezve a domainnév. A domainnév elhelyezésének és regisztrálásának díjait a mindenkori Díjszabás tartalmazza.
 • A Szolgáltató a tárhelyszolgáltatási folyamatot, illetve a domainnévregisztrációt akkor indítja el, amikor a szolgáltatás díja a Szolgáltató bankszámláján teljesítve lett.
 • Meghosszabbítás esetén a Szolgáltató előzetesen értesíti a Megrendelőt a fordulónapról (tehát amikor a tárhelyszolgáltatást és a domainnév fenntartását meg kell hosszabbítani) és ennek díjáról. Amennyiben a Megrendelő a határnapig nem fizeti meg a Szolgáltató bankszámlájára a meghatározott összegett, úgy a Szolgáltató nem köteles a továbbiakban is teljesíteni a szolgáltatást. A domainnév esetében az eredeti állapot visszaállításáért a Szolgáltató plusz díjat számíthat fel.
 • A tárhely- és a dominnévszolgáltatás közvetített szolgáltatást tartalmaz.

 

Elállás, szerződésmódosítás

 

 1. §
 • A Felek közös megegyezéssel, írásbeli alakban jogosultak a szerződést módosítani.
 • Rendkívüli esetben
  • a Megrendelő köteles a Szolgáltató által addig elvégzett munkát, illetőleg az addig felmerült és nem teljesített követeléseit megfizetni,
  • a Szolgáltató köteles a Megrendelő részére rendszere tartalmát átadni,
  • a Felek ezt cégszerű aláírási alakban, tértivevényes levél útján kötelesek megtenni.
 • Rendes felmondásnak van helye minden egyéb esetben, egy hónapos elállási idővel. Rendes felmondás esetében a Felek gondoskodnak és rendelkeznek a folyamatban levő ügyeikről.

 

Vitarendezés

 

 1. §
 • A Felek a jelen szerződésből eredő vitáik eldöntését elsődlegesen békés úton rendezik.
 • Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság vagy hatóság eljárásának azzal, hogy jogvitájukban a magyar eljárási és anyagi jogot alkalmazzák.

 

Záró rendelkezés

 1. §

A jelen szerződésben nem szabályozott valamennyi kérdésben a magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezései az irányadóak.

 

Érvényes: 2019. január 1-jétől visszavonásig.

PQRS Kft