Adatvédelmi nyilatkozat

A PQRS Kft magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatkezelési Szabályzat tartalmát.


PQRS Tanácsadó és Szolgáltató Kft

Adatvédelmi Szabályzat

 

 

 1. Az Adatkezelési Szabályzat célja

 

A PQRS Tanácsadó és Szolgáltató Kft (1048 Budapest, Intarzia utca 13., a továbbiakban: PQRS Kft, adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Adatkezelési Szabályzat tartalmát, ezzel együtt kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos valamennyi adatkezelés megfelel a jelen Adatkezelési Szabályzatban és a hatályos magyar nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A PQRS Kft elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A PQRS Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adat biztonságát garantálja.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

A PQRS Kft általi adatkezelésre az alábbi jogszabályok rendelkezései alapján kerül sor:

 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint, figyelemmel az e törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjára, azaz a felhasználó (ügyfél) önkéntes hozzájárulása alapján, valamint
 • a törvény erejénél fogva, ti. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján.

 

A hozzájárulás az adott személyes adat önkéntes megadásával valósul meg.

 

Adatkezelés neve

Kezelt adat felhasználása

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adat megőrzési ideje

PQRS Kft

üzleti tevékenységi körében végzett adatkezelés

PQRS Kft

üzleti tevékenységi körében végzett szolgáltatásnyújtás

Adatalany/érintett hozzájárulása

Ügyfélregisztráció időtartama alatt

 

A PQRS Kft üzleti tevékenysége körében végzett adatkezelése önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapul. Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett az önkéntes hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja.

Meghatározott esetben a megadott adat egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabály teszi kötelezővé, amelyről a PQRS Kft külön értesíti az ügyfelet.

A PQRS Kft felhívja a PQRS Kft részére történő adatközlő figyelmét, hogy amennyiben nem a saját személyes adatát adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az adatalany, érintett hozzájárulása beszerzése, ha pedig bármilyen módon kárt okoz, a PQRS Kft jogosult vele szembeni kártérítés érvényesítésére, ez esetben a PQRS Kft minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóság részére a jogsértő személy személyazonossága megállapítása érdekében.

A PQRS Kft részére megadott személyes adat megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A felhasználó, ügyfél e-mailcíme megadásakor egyben felelősséget vállal azért is, hogy a megadott e-mailcímről kizárólag ő veszi igénybe a PQRS Kft szolgáltatásait.

 

A felhasználó személyes adata (vagyis azon adat, amely a felhasználó személyével kapcsolatba hozható) az alábbi módon is a PQRS Kft kezelésébe kerülhet:

 

 • az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a felhasználó, ügyfél által használt eszközzel, böngészőprogrammal, internetes címmel a weblappal kapcsolatos technikai adat automatikusan jön létre a PQRS Kft számítógépes rendszerében,
 • a felhasználó, ügyfél is megadhatja a nevét és elérhetőségét vagy más adatát, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni a PQRS Kft-vel.

 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható.

 

A PQRS Kft jelen Adatkezelési Szabályzata összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az EP és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. ápr. 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény;
 • a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény.

 

 1. Az Adatkezelési Szabályzat elfogadása és az adatkezeléshez való hozzájárulás

 

A felhasználó, ügyfél a PQRS Kft szolgáltatásai igénybevételével, weblapjai használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

 

 1. Az adatkezelő adatai

 

A PQRS Kft adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://fürdő.hu/adatvedelmi címen.

A jelen Adatvédelmi Szabályzattal összefüggő kérdés megválaszolásában a PQRS Kft ügyfélszolgálata illetékes. A PQRS Kft ügyfélszolgálata a +36-20-402-0000 és info@pqrs.hu elérhetőségen érhető el, amely elérhetőség a PQRS Kft weblapjain is folyamatosan elérhető.

A PQRS Kft minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

 

 • Név: PQRS Kft
 • Székhely címe: 1048 Budapest, Intarzia utca 13.
 • Levelezési cím: 1048 Budapest, Intarzia utca 13.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-296796
 • Cégbejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék
 • Adószám: 25928721-2-41
 • Telefonszám: +36-20-402-0000
 • E-mailcím: hello[kukac]pqrs.hu
 • Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Kovács Lóránt
 • Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36-20-402-0000

 

 1. Az adatkezelés célja

 

A PQRS Kft a felhasználó, ügyfél által rendelkezésére bocsátott adatot célhoz kötötten, kizárólag

 

 • az eladó és a vevő közötti, valamint a PQRS Kft és a felhasználó, ügyfél közötti kapcsolattartás,
 • a PQRS Kft szolgáltatásai hatékony, biztonságos és személyre szabott nyújtása,
 • működési probléma elhárítása, valamint
 • hírlevél és egyéb marketing célú tartalom küldése (a továbbiakban: PQRS Kft üzleti tevékenységi köre) érdekében tárolja.

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

 

 • A regisztráció során megadni köteles vagy megadható személyes adatok köre

 

Adatszolgáltatás:

személyes adat típusa

Adatszolgáltatás kötelező-e

Adatszolgáltatás:

szükségesség mértéke

Név

Kötelező

PQRS Kft által, a regisztrációt követően nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges

E-mailcím (felhasználónév)

Kötelező

PQRS Kft által, a regisztrációt követően nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges

Jelszó

Kötelező

PQRS Kft által, a regisztrációt követően nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges

Telefonszám

Kötelező

PQRS Kft által, a regisztrációt követően nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges

Lakcím, székhely címe: ország és irányítószám, város- és utcanév, házszám

Kötelező

PQRS Kft által, a regisztrációt követően nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges

Személyazonosító okmány száma

Nem kötelező

Fizetési művelet végrehajtása céljából szükséges

Adószám

Nem kötelező

Fizetési művelet végrehajtása céljából szükséges

     

Ha a gazdasági tranzakció értéke meghaladja a jogszabályban meghatározott értéket és a gazdasági társaság az adott jogszabály hatálya alá tartozik, akkor az adószám megadása kötelezővé válik.

     

 • Az adatkezelés módja

 

A PQRS Kft a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy – minden adat bizalmassága, a rendelkezésreállás, az adatkezelés hitelessége és az adatintegritás érdekében – a kezelt adat legyen

 

 • jogosulatlan hozzáférés ellen védett,
 • arra feljogosított számára hozzáférhető,
 • hitelessége és hitelesítése biztosított,
 • változatlansága igazolható.

 

A PQRS Kft az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A PQRS Kft olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel összefüggő kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A PQRS Kft az adatkezelés során megőrzi

 

 • a titkosságot, azaz megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget, azaz megvédi az információnak és feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást, azaz gondoskodik arról, hogy ha a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni valamennyi kívánt információhoz, és rendelkezésre álljon az ezzel kapcsolatos eszköz.

 

 • Az ún. Cookie-k

 

 • A Cookie feladata

 

 • információt gyűjt a látogatóról és a látogató eszközéről;
 • megjegyzi a látogató egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerülhetnek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell azokat újra előállítani;
 • megkönnyíti a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosít.

 

A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó, ügyfél számítógépén kis adatcsomagot, Cookie-t helyez el, és olvas vissza a későbbi látogatás során. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett Cookie-t, a PQRS Kft-nek lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbival, de kizárólag a felhasználó saját tartalma tekintetében.

 

 • A feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie

 

E Cookie célja, hogy a látogató maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhesse a PQRS Kft weboldalait, használhassa azok funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat.

Az ilyen típusú Cookie érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a Cookie e fajtája automatikusan törlésre kerül a látogató eszközéről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

 • Analitika, a harmadik fél által elhelyezett Cookie

 

A PQRS Kft a weboldalain alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél Cookie-jait is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a PQRS Kft weboldalai információt gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogató hogyan használja a PQRS Kft weboldalait. A PQRS Kft az adatot a weblapjai fejlesztése és a felhasználói élmény javítása céljából használja fel. Ez a Cookie szintén lejáratáig a látogató számítógépén, böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében marad, vagy addig, amíg a látogató nem törli azt.

 

 • Online rendeléshez kapcsolódó adatok

 

Adatszolgáltatás:

személyes adat típusa

Adatszolgáltatás kötelező-e

Adatszolgáltatás:

szükségesség mértéke

Név

Kötelező

Fizetési művelet törvényessége érdekében szükséges

E-mailcím (felhasználónév)

Kötelező

Fizetési művelet törvényessége érdekében szükséges

Jelszó

Kötelező

Fizetési művelet törvényessége érdekében szükséges

Telefonszám

Kötelező

Fizetési művelet törvényessége érdekében szükséges

Lakcím, székhely címe: ország és irányítószám, város- és utcanév, házszám

Kötelező

Fizetési művelet törvényessége érdekében szükséges

Személyazonosító okmány száma

Kötelező

Fizetési művelet törvényessége érdekében szükséges

Adószám

Kötelező

Fizetési művelet törvényessége érdekében szükséges

 

 • Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

 

Adatszolgáltatás:

személyes adat típusa

Adatszolgáltatás kötelező-e

Adatszolgáltatás:

szükségesség mértéke

Név

Nem kötelező

-

E-mailcím

Nem kötelező

-

 

 • Hírlevélhez kapcsolódó adatok

 

A PQRS Kft a weblapjai kezdő oldalán lehetővé teheti a felhasználó számára, hogy feliratkozzon hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A PQRS Kft a hírlevél igénybevétele során a felhasználó által megadott adatokat kezeli. A felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélküldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben vagy a hírlevél alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással; leiratkozás esetén a PQRS Kft minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatot töröl nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a felhasználót.

 

 1. A kezelt adat tervezett felhasználása és megőrzési ideje

 

A regisztráció befejezését követően azonnali bejelentkezés válik lehetővé.

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adat kezelése a regisztráció időpontjában kezdődik, és regisztráció törléséig tart. A felhasználó, ügyfél a regisztráció törlését, adatai módosítását bármikor kérheti a PQRS Kft weblapjai lábléce Kapcsolat c. menüpontján keresztül is. Ezen kérelem beérkezését követően a PQRS Kft a felhasználó, ügyfél személyes adatát véglegesen törli rendszeréből, amely adat visszaállítása lehetetlen. A személyes adat törlése határideje a regisztráció törlési kérelem beérkezését követő 3 munkanap.

A fenti rendelkezés nem érinti a jogszabályban (így pl. számviteli jogszabályokban a számlamegőrzési kötelezettség 8 év) meghatározott megőrzési kötelezettség teljesítését, valamint a PQRS Kft weblapjain történő regisztráció során vagy egyéb módon adott, pl. hírlevél feliratkozás további hozzájárulás alapján történő adatkezelést.

 

 1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás és adatot megismerők köre

 

A PQRS Kft által kezelt adathoz kizárólag a PQRS Kft és a PQRS Kft belső munkatársa fér hozzá.

A PQRS Kft által kezelt személyes adatot a PQRS Kft és a PQRS Kft belső munkatársa nem teszi közzé, harmadik személy részére nem adja át, kizárólag az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célokra használja, illetve használhatja fel.

A PQRS Kft az alkalmazottjával megkötött munkavégzésre irányuló szerződéseiben foglalt titoktartási záradék hatálya kiterjed az adatkezelés körére is.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelés teljesítése, az elszámolás rendezése körében a PQRS Kft adatfeldolgozót, így pl. rendszerüzemeltetőt és könyvelőt vehet igénybe. A PQRS Kft ez utóbbi, külső szereplő, valamint a PQRS Kft weblapjain keresztül értékesítő eladó adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

 1. Az adatalanya, érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adata kezeléséről, kérheti személyes adata helyesbítését, és – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

 • A tájékoztatáshoz való jog

 

A PQRS Kft megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az adatalany, érintett részére a személyes adat kezelésére vonatkozó, a GDPR 13-14. cikkben említett valamennyi információt, és a GDPR 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető alakban, világosan és közérthetően megfogalmazva tegye.

 

 • Az érintett hozzáféréshez való joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy személyes adata kezelése folyamatban van-e, továbbá, ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adathoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 • az adatkezelés célja;
 • a személyes adat kategóriája;
 • azon címzett, címzetti kategória, akivel vagy amellyel a személyes adatot közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzettet és a nemzetközi szervezetet;
 • a személyes adat tárolása tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozása, és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtása joga;
 • az adatforrásra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye – beleértve a profilalkotást is –, és az alkalmazott logikára, és az arra vonatkozó információ, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőségű, és az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.

 

A PQRS Kft a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatást ad.

 

 • A helyesbítés joga

 

Az érintett kérheti a PQRS Kft által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adat helyesbítését és a hiányos adat kiegészítését.

 

 • A törléshez való jog

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a PQRS Kft indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatot:

 

 • a személyes adatra nincs szükség a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást, feltéve, hogy az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 • érintett tiltakozik az adatkezelés ellen – egyszersmind nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a PQRS Kft a személyes adatot jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatot a PQRS Kft-re vonatkozó európai uniós és/vagy a magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Az adat törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adat kezelését előíró, a PQRS Kft-re vonatkozó európai uniós és/vagy magyar jog szerinti kötelezettség teljesítése, közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
 • jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy annak védelméhez.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett kérésére a PQRS Kft korlátozza az adatkezelést, ha bármely alábbi feltétel teljesül:

 

 • az érintett vitatja a személyes adat pontosságát –, ez esetben a korlátozás azon időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adat pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, ellenben az érintett ellenzi az adat törlését, inkább a felhasználás korlátozását kéri;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azt jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen –, ez utóbbi esetben a korlátozás azon időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatot – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogai védelme érdekében, vagy az Európai Unió, valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

 • Az adathordozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa önként az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatot tagolt, széles körben használt, géppel olvasható alakban kézhez kapja, ezen adatot egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

 • A tiltakozás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adata közérdekű, vagy a PQRS Kft-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy a PQRS Kft, vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezésen alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén a PQRS Kft a személyes adatot nem kezelheti tovább, kivéve akkor, ha azt olyan kényszerítő jogos ok indokolja, amely elsőbbséget élvez az adatalany, érintett érdekével, jogával és szabadságával szemben, vagy amely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy jogi igény védelméhez kapcsolódik.

 

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, csak automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya – ideértve a profilalkotást is, amely az érintettre nézve joghatást von maga után, vagy az hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

 • A visszavonás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

 • A bírósághoz fordulás joga

 

Az érintett a jogai megsértése esetén a PQRS Kft ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

 • Az adatvédelmi hatósági eljárás

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.
 • Telefon: +36-1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

A PQRS Kft fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot (a felhasználó előzetes értesítése mellett) egyoldalúan módosítsa. A jelen Adatvédelmi Szabályzat módosítása hatályba lépését követően a felhasználó a PQRS Kft szolgáltatása igénybevétele által ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat.

A felhasználó a PQRS Kft szolgáltatása igénybevételével, weblapjai használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szerkeszthető és a PQRS Kft weblapjain megjelenő tartalom, illetve megadott adat, információ harmadik fél vagy a PQRS Kft jogát vagy jogos érdekét, valamint a hatályos jogszabályokat nem sérti.

A PQRS Kft a fenti esetekben, illetve az Általános Szerződési Feltételek be nem tartása esetén jogosult a felhasználó hírlevélre történő feliratkozását törölni, amely törlésből fakadóan a felhasználót ért kárért nem felel.

A PQRS Kft ezúton tájékoztatja ügyfelét, hogy a bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési vagy közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg a jogszabály felhatalmazása alapján más szerv tájékoztatás adása, adat közlése, átadása, illetőleg irat rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a PQRS Kft-t. A PQRS Kft a hatóság részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Jelen Adatkezelési Szabályzat hatályba lépése napja 2019. január 1.

Minden jog fenntartva!

PQRS Kft